MDM OBSERVATORY CONSORTIUM TELESCOPE SCHEDULE


Updated 09/03/2022 (Halpern/Galayda)

    

                         2022 AUGUST

 

   DAY/MOON           McGRAW-HILL 1.3m                 HILTNER 2.4m  

--------------------------------------------------------------------------------

Mon  1  dk 19  

Tue  2  dk 27  

Wed  3  dk 37  

Thu  4  dk FQ  

Fri  5  br 59  

Sat  6  br 70  

Sun  7  br 80  

 

Mon  8  br 88  

Tue  9  br 95  

Wed 10  br 99  

Thu 11  br full

Fri 12  br 98  

Sat 13  br 93  

Sun 14  br 86  

 

Mon 15  br 78  

Tue 16  br 68  

Wed 17  br 58   

Thu 18  dk LQ      

Fri 19  dk 39     

Sat 20  dk 30      

Sun 21  dk 22 


Mon 22  dk 14    

Tue 23  dk 09  

Wed 24  dk 04  

Thu 25  dk 01  

Fri 26  dk new 

Sat 27  dk 01  

Sun 28  dk 04          END SUMMER MAINTENANCE AND ENGINEERING

--------------------------------------------------------------------------------

Mon 29  dk 09                                       OSMOS    Proxy Queue

Tue 30  dk 15      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue

Wed 31  dk 24      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue

--------------------------------------------------------------------------------

 

          MDM OBSERVATORY CONSORTIUM TELESCOPE SCHEDULE

 

                         2022 SEPTEMBER

 

   DAY/MOON           McGRAW-HILL 1.3m                 HILTNER 2.4m  

--------------------------------------------------------------------------------

Thu  1  dk 33      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue  

Fri  2  dk FQ      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue  

Sat  3  br 55      Templeton   Gallo                OSMOS    Proxy Queue  

Sun  4  br 67      Templeton   Gallo                OSMOS    Proxy Queue  

 

Mon  5* br 77                                       OSMOS    Proxy Queue  

Tue  6  br 86                                       OSMOS    Proxy Queue    

Wed  7  br 93                                             D.D. 

Thu  8  br 98                                             D.D.  

Fri  9  br full                                           D.D.

Sat 10  br 99                                             D.D.  

Sun 11  br 95                                             D.D.  

 

Mon 12  br 90                                             D.D.  

Tue 13  br 82                                             D.D.  

Wed 14  br 74                                             D.D.  

Thu 15  br 65                                             D.D.  

Fri 16  br 55                                             D.D. 

Sat 17  dk LQ                                             D.D. 

Sun 18  dk 36                                             D.D.

 

Mon 19  dk 28                                       CHαS     Schiminovich

Tue 20  dk 20                                       CHαS     Schiminovich

Wed 21  dk 13      Templeton   Gallo                CHαS     Schiminovich

Thu 22  dk 07      Templeton   Gallo                CHαS     Schiminovich  

Fri 23  dk 03      Nellie      Li, Q.                 

Sat 24  dk 00      Nellie      Li, Q.                 

Sun 25  dk new     Nellie      Li, Q.               


Mon 26  dk 02      Templeton   Fesen                CHαS     Schiminovich  

Tue 27  dk 06      Templeton   Fesen                OSMOS    Proxy Queue  

Wed 28  dk 12      Templeton   Fesen                OSMOS    Proxy Queue 

Thu 29  dk 21      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue  

Fri 30  dk 30      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue

--------------------------------------------------------------------------------

* LABOR DAY HOLIDAY

 

          MDM OBSERVATORY CONSORTIUM TELESCOPE SCHEDULE

 

                         2022 OCTOBER

 

   DAY/MOON           McGRAW-HILL 1.3m                 HILTNER 2.4m  

--------------------------------------------------------------------------------

Sat  1  dk 41      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue 

Sun  2  br FQ      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Proxy Queue

 

Mon  3  br 64      Templeton   Gallo                OSMOS    Proxy Queue

Tue  4  br 74      Templeton   Gallo                OSMOS    Proxy Queue    

Wed  5  br 84                                       OSMOS    Proxy Queue

Thu  6  br 91                                             D.D.  

Fri  7  br 97                                             D.D.  

Sat  8  br 99                                             D.D.  

Sun  9  br full                                           D.D.

 

Mon 10  br 98                                             D.D  

Tue 11  br 93                                             D.D.

Wed 12  br 87      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Thu 13  br 80      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Fri 14  br 72      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Sat 15  br 63      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Sun 16  br LQ      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen


Mon 17  dk 44      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Tue 18  dk 35      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Wed 19  dk 26      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Thu 20  dk 18      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Fri 21  dk 11      Nellie      Li, Q.               OSMOS    Fesen

Sat 22  dk 05      Nellie      Li, Q.               OSMOS    Fesen

Sun 23  dk 02      Nellie      Li, Q.               OSMOS    Fesen

 

Mon 24  dk new     Templeton   Gallo                OSMOS    Fesen 

Tue 25  dk 01      Templeton   Gallo                OSMOS    Fesen   

Wed 26  dk 04      Templeton   Fesen                OSMOS    Cassese  

Thu 27  dk 10      Templeton   Fesen                OSMOS    Cassese   

Fri 28  dk 18      Templeton   Fesen                OSMOS    Cassese   

Sat 29  dk 27                                       OSMOS    Cassese

Sun 30  dk 38                                       OSMOS    Cassese

 

Mon 31  br FQ      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto 

--------------------------------------------------------------------------------

 

          MDM OBSERVATORY CONSORTIUM TELESCOPE SCHEDULE

  

                         2022 NOVEMBER

 

   DAY/MOON           McGRAW-HILL 1.3m                 HILTNER 2.4m  

--------------------------------------------------------------------------------

Tue  1  br 61      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto

Wed  2  br 71      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto

Thu  3  br 81      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto

Fri  4  br 89      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto   

Sat  5  br 95      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto  

Sun  6  br 98      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto   

 

Mon  7  br full    Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto 

Tue  8  br 99      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto   

Wed  9  br 97      Templeton   Garcia Soto          OSMOS    Garcia Soto   

Thu 10  br 92      Templeton   Yahalomi             OSMOS    Núñez

Fri 11  br 86      Templeton   Yahalomi             OSMOS    Núñez  

Sat 12  br 79      Templeton   Yahalomi             OSMOS    Núñez   

Sun 13  br 70      Templeton   Yahalomi             OSMOS    Núñez   


Mon 14  br 61      Templeton   Yahalomi             OSMOS    Núñez

Tue 15  br LQ      Templeton   Gallo

Wed 16  dk 42      Templeton   Gallo                CHαS     Schiminovich 

Thu 17  dk 33      Templeton   Gallo                CHαS     Schiminovich 

Fri 18  dk 24      Templeton   Gallo                CHαS     Schiminovich   

Sat 19  dk 16      Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich   

Sun 20  dk 09      Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich


Mon 21  dk 04      Templeton   Halpern              OSMOS    Lin

Tue 22  dk 01      Templeton   Halpern              OSMOS    Lin  

Wed 23  dk new     Templeton   Halpern              OSMOS    Lin

Thu 24* dk 03                                       OSMOS    Lin  

Fri 25* dk 07                                       OSMOS    Lin  

Sat 26  dk 15                                       OSMOS    Lin  

Sun 27  dk 24                                       OSMOS    Lin  

  

Mon 28  dk 34      Nellie      Li, Q.               OSMOS    Proxy Queue 

Tue 29  dk FQ      Nellie      Li, Q.               OSMOS    Proxy Queue

Wed 30  br 57      Nellie      Li, Q.               OSMOS    Proxy Queue   

--------------------------------------------------------------------------------

* THANKSGIVING HOLIDAY

 

          MDM OBSERVATORY CONSORTIUM TELESCOPE SCHEDULE

 

                         2022 DECEMBER

 

   DAY/MOON           McGRAW-HILL 1.3m                 HILTNER 2.4m  

--------------------------------------------------------------------------------

Thu  1  br 67                                       OSMOS    Proxy Queue    

Fri  2  br 77                                       OSMOS    Proxy Queue   

Sat  3  br 85                                       OSMOS    Proxy Queue   

Sun  4  br 92                                       OSMOS    Proxy Queue      

 

Mon  5  br 96  

Tue  6  br 99  

Wed  7  br full

Thu  8  br 99  

Fri  9  br 96 

Sat 10  br 91

Sun 11  br 85       

 

Mon 12  br 77      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Tue 13  br 69      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Wed 14  br 60      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Thu 15  br LQ      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Fri 16  dk 40      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Sat 17  dk 30      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

Sun 18  dk 21      Templeton   Thorstensen          OSMOS    Thorstensen

 

Mon 19  dk 13      Templeton   Gallo                CHαS     Schiminovich  

Tue 20  dk 06      Templeton   Gallo                CHαS     Schiminovich  

Wed 21  dk 02      Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich   

Thu 22  dk new     Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich  

Fri 23  dk 01      Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich  

Sat 24  dk 05                                       CHαS     Schiminovich 

Sun 25  dk 12                                       CHαS     Schiminovich  

 

Mon 26* dk 20                                       CHαS     Schiminovich   

Tue 27**dk 30                                       CHαS     Schiminovich   

Wed 28**dk 41                                       CHαS     Schiminovich   

Thu 29**br FQ  

Fri 30**br 62  

Sat 31  br 72  

--------------------------------------------------------------------------------

* CHRISTMAS DAY (OBSERVED) HOLIDAY

** UNIVERSITY OF MICHIGAN SEASON DAYS

 

          MDM OBSERVATORY CONSORTIUM TELESCOPE SCHEDULE

 

                         2023 JANUARY

 

   DAY/MOON           McGRAW-HILL 1.3m                 HILTNER 2.4m  

--------------------------------------------------------------------------------

Sun  1  br 81  

 

Mon  2* br 88  

Tue  3  br 93                                           Engineering 

Wed  4  br 97                                           Engineering

Thu  5  br 99         Engineering

Fri  6  br full       Engineering

Sat  7  br 98  

Sun  8  br 95  

 

Mon  9  br 90                                       OSMOS    Proxy Queue  

Tue 10  br 83                                       OSMOS    Proxy Queue  

Wed 11  br 76                                       OSMOS    Proxy Queue  

Thu 12  br 67                                       OSMOS    Proxy Queue  

Fri 13  br 57                                       OSMOS    Proxy Queue  

Sat 14  dk LQ      Templeton   Gallo                OSMOS    Proxy Queue  

Sun 15  dk 37      Templeton   Gallo                OSMOS    Proxy Queue  

 

Mon 16**dk 27      Templeton   Fesen                OSMOS    Proxy Queue  

Tue 17  dk 17      Templeton   Fesen                OSMOS    Proxy Queue  

Wed 18  dk 10      Templeton   Fesen                CHαS     Schiminovich  

Thu 19  dk 04      Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich  

Fri 20  dk 01      Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich  

Sat 21  dk new     Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich 

Sun 22  dk 03      Templeton   Halpern              CHαS     Schiminovich  

 

Mon 23  dk 09      Templeton   Halpern              OSMOS    Fesen  

Tue 24  dk 16      Templeton   Halpern              OSMOS    Fesen  

Wed 25  dk 25      Templeton   Halpern              OSMOS    Fesen  

Thu 26  dk 35      Templeton   Halpern              OSMOS    Fesen  

Fri 27  dk FQ      Templeton   Halpern              OSMOS    Fesen  

Sat 28  br 56 

Sun 29  br 66          

 

Mon 30  br 75  

Tue 31  br 83  

--------------------------------------------------------------------------------

* NEW YEAR'S DAY (OBSERVED) HOLIDAY

** MARTIN LUTHER KING, JR. BIRTHDAY (OBSERVED) HOLIDAY